De situatie waarin we zitten ontstaat. Er is geen schuldige aan te wijzen, althans het heeft geen zin. Het heeft ook weinig zin om met elkaar te delen wat we van de situatie vinden of wie het goed doet of minder. Oordelen zijn nu desastreus voor het vinden van elkaar, voor het voeren van een goed gesprek om uit deze situatie te komen. En ik doel niet alleen op het einde van de crisis, nee ook op het combineren van de belangen van twee ouders die thuis werken en hun kinderen die thuis willen leren.  

Willen we hieruit komen dan moeten we ons beseffen dat we in een systeem zitten. Een combinatie van werken, leren en leven waarover we met elkaar moeten spreken, afspraken maken en minstens 70% van de mensen zich ook aan die afspraken moet houden. Anders wordt het een zooitje. Dat die afspraken anders zijn voor het bestrijden van de crisis dan voor het liefdevol vervolmaken van een werkweekbeseft iedereen zich. Sterker nog, de afspraken thuis zijn voor ieder gezin anders, bijvoorbeeld aan de hand van de leeftijd van de kinderen. Dat de werkgever hierin ook een rol heeft, is duidelijk. Zij moeten zich menselijk opstellen, bevatten dat ze onderdeel zijn van veel systemen en hun belang niet meer boven dat van de andere systemen gaat, maar dat ook zij vanaf nu afhankelijk zijn. Een volwassen gesprek helpt daarin, samen met duidelijke afspraken en een sanctie op het naleven ervan. Of dat nu geen toetje is of een warm reflectiegesprek net voor het slapen gaan. Sanctie of liever reflectie is nodig…. 

 

English:

Intertwining with personal life.  

The situation in which we find ourselves arises. There is no guilty party to blame, at least it doesn’t make sense. It also makes little sense to share with each other what we think of the situation or who is doing well or less. Judgments are now disastrous for finding each other, for having a good conversation to get out of this situation. And I don’t just mean at the end of the crisis, no, I also mean combining the interests of two parents who work at home and their children who want to learn at home.  

If we want to get out of this, we have to realize that we are in a system. A combination of working, learning and living about which we have to talk to each other, make agreements and at least 70% of people have to keep to those agreements. Otherwise it will be a mess. Everyone realizes that these agreements are different for fighting the crisis than for lovingly perfecting a working week. In fact, the agreements at home are different for each family, for example according to the age of the children. It is clear that the employer also has a role to play in this. They must adopt a humane attitude, understand that they are part of many systems and that their importance no longer exceeds that of the others, but that they too are dependent from now on. An adult conversation helps in this, together with clear agreements and a sanction on compliance. Whether that is not dessert or a warm reflection conversation just before bedtime. Sanction or rather reflection is necessary

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Start typing and press Enter to search

Thuiswerken-omdat-het-moetOnderzoek thuiswerken Tilburg University