Skip to content

ADRESS
Veldhoen + Company Global
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
Nederländerna

TELEFON
+31 88 44 47 222

E-POST
mail@veldhoencompany.com

 
Kontakta Oss

Mäta programresultat

KNÄCKA KODEN: FÖRSTÅ DEN HOLISTISKA PERSONALUPPLEVELSEN

När det gäller personalupplevelse spårar olika avdelningar olika typer av information. HR övervakar engagemang och beslutsamhet, fastighetsavdelningen spårar användningen av arbetsutrymmena och hur nöjda personalen är med dem, IT mäter användningen av programvaror och programfel och så vidare. 

Med olika informationskällor är det svårt att få en holistisk vy över personalens upplevelse. Hur sorterar ni informationen på ett meningsfullt sätt för att generera genomförbara insikter?

Mätprocessens utmaningar

När företag försöker få ut insikter ur programinformationen står de ofta inför följande utmaningar:

01

Bristande tydlighet avseende mål och resultat

I synnerhet med komplexa, integrerade program är mål och resultat inte alltid tydligt formulerade från början.

Om mål och resultat inte är väldefinierade kan det uppstå förvirring och missförstånd bland intressenterna om vad programmet är avsett att uppnå.

Varningstecken att se upp för:

  • Meningsskiljaktigheter avseende vilken information som ska samlas in, hur den ska tolkas och hur framgång ser ut.
  • Förvirring avseende programmets syfte
  • Ingen anpassning efter hand som sammanhang och prioriteringar förändras
Goal & Outcome Clarity - zachary-staines-dCVyYcCZ6A4-unsplash
02

Svårighet att isolera programeffekter

I vissa fall kan det vara svårt att hänföra förändringar i utfall till ett specifikt program, vilket leder till osäkerhet om huruvida programmet faktiskt gör skillnad. Detta gäller särskilt om flera program genomförs samtidigt eller om externa faktorer spelar in.

Varningstecken att se upp för:
  • Osäkerhet avseende vilka program som ansvarar för särskilda resultat
  • Bristande samstämmighet avseende programmets effekt
isolating program effects - shutterstock_436207813
03

Ofullständig analys

Det är svårt att förstå information från olika system som inte pratar med varandra. Dessutom nöjer sig företag ibland med några ytliga rubriker istället för att ta sig tid och göra en grundlig analys.

Om informationen inte analyseras effektivt kanske företagen inte kan dra meningsfulla slutsatser om programmets inverkan.

Varningstecken att se upp för:

  • Förvirring bland intressenter avseende vilken information som samlas in, vad den betyder och hur den ska användas
  • Svårt att upprätthålla intresset av att delta
  • Tvekan att engagera sig med personalen på grund av ”undersökningströtthet”
team meeting - 4IXzw1L9L0-unsplash
04

Bristande engagemang hos intressenter

Mätning av ett programs inverkan kräver ofta engagemang från olika intressenter, inklusive programdeltagare, chefer och andra relevanta parter. Om intressenterna inte är engagerade i mätprocessen kanske de inte fullt ut förstår den information som samlas in eller resultatets konsekvenser.

Varningstecken att se upp för:
  • Förvirring bland intressenter avseende vilken information som samlas in, vad den betyder och hur den ska användas
  • Svårt att upprätthålla intresset av att delta
Veldhoen_Trainings - office film set

Vårt tillvägagångssätt och våra lösningar

Vårt tillvägagångssätt och våra lösningar

Vi använder ett integrerat tillvägagångssätt för att hjälpa företag lösa de utmaningar som är förknippade med mätprogrammets framgång. Så här gör vi:

Vi definierar mål och resultat tydligt.

Vi arbetar tillsammans med er för att klargöra kvalitativa och kvantitativa mått på framgång – i början och vid olika steg på vägen – även om ni redan befinner er ”i mitten” av ert projekt när vi kommer in i bilden.

Vi bjuder också in ledare från olika flöden för att dela med sig av de projekt och initiativ de arbetar med och vilka mätvärden de redan spårar.

Vi använder pilotgrupper.

Vi sorterar information för mer meningsfulla insikter.

Vi håller intressenterna engagerade.

Nyfiken på att få veta mer?

Kontakta oss för att inleda dialogen.

Utforska nya sätt att arbeta

Kontakta oss för att inleda dialogen.